GIÁ TÔM CÁ ẾCHGIÁ THỦY SẢN HÔM NAY

July 2, 2022, 9:40 am

📣📣📣 𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒐̂𝒎 𝒕𝒉𝒆̉ 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 ... See more

July 1, 2022, 3:11 pm

📣📣📣𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒂́ 𝑪𝑨́, 𝑬̂́𝑪𝑯 𝒌𝒉𝒖 𝒗𝒖̛̣𝒄 𝒎𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑻𝑨̂𝒀 𝑵𝑨𝑴 𝑩𝑶̣̂ ... See more

June 30, 2022, 9:20 am

💥 ️🐟 𝑩𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒕, đ𝒐̉ 𝒍𝒖̛𝒐̛̀𝒏 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒄𝒂́ 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒊 🐟
🔶 Dấu hiệu ... See more

June 30, 2022, 7:49 am

📣📣📣 𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒐̂𝒎 𝒕𝒉𝒆̉ 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 ... See more

June 29, 2022, 9:20 am

📣📣📣 𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒐̂𝒎 𝒕𝒉𝒆̉ 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 ... See more

June 28, 2022, 8:24 am

📣📣📣 𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒐̂𝒎 𝒕𝒉𝒆̉ 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 ... See more

June 27, 2022, 9:47 am

💥 ️🐟 𝐀𝐏𝐀 𝐈𝐕𝐄𝐌𝐀𝐗 🐟
🍃 𝙏𝙧𝙞̣ 𝙜𝙞𝙪𝙣 𝙨𝙖́𝙣, 𝙠𝙮́ 𝙨𝙞𝙣𝙝 𝙩𝙧𝙪̀𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙚̂𝙣 𝙘𝙖́ 𝙙𝙖 ... See more

June 27, 2022, 7:45 am

📣📣📣 𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒐̂𝒎 𝒕𝒉𝒆̉ 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 ... See more

June 25, 2022, 11:03 am

📣📣📣𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒂́ 𝑪𝑨́, 𝑬̂́𝑪𝑯 𝒌𝒉𝒖 𝒗𝒖̛̣𝒄 𝒎𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑻𝑨̂𝒀 𝑵𝑨𝑴 𝑩𝑶̣̂ ... See more

June 25, 2022, 8:49 am

📣📣📣 𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒐̂𝒎 𝒕𝒉𝒆̉ 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 ... See more

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG GIÁ TÔMGIÁ CÁ NƯỚC NGỌT

GIÁ TÔM

GIÁ CÁ NƯỚC NGỌT